Pagkaon alang katawhan 

Kinasing-kasing mga halad

gikan sa inyong KaPULISan